start Dodatek Energetyczny Dodatek Energetyczny DODATEK ENERGETYCZNY

PostHeaderIcon DODATEK ENERGETYCZNY

 

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 984).

 

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

n      której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);

n      która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;

b)      dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;

c)      dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Warunki uzyskania dodatku energetycznego:

 1)  złożenie stosownego wniosku  o przyznanie dodatku energetycznego

2)  posiadanie  aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

3) posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwanie w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Stroną tej umowy musi być osoba, na którą jest wydana decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji  o przyznaniu dodatku energrtycznego (Dz.U. z 2014r,poz. 224) znosi obowiązek wniesienia opłaty skarbowej przy ubieganiu się o przyznanie dodatku energetycznego.

Druki  Wniosku o przyznanie dodatku energetycznego  można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 w pokoju Nr 4 oraz ze strony internetowej  MOPS : www.mops-mlawa.pl

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego